Vedtatt 12. mars 2014


§ 1. Laget

Lagets navn er Blaker og Sørum Historielag og det ble etablert 27.04.1970 ved sammenslåing av Sørum historielag, stiftet 17.01.1952 og Blaker historielag, stiftet 08.11.1953.
 
Blaker og Sørum Historielag er en fri og upolitisk organisasjon som har Sørum kommune som sitt virkeområde.  Laget er tilsluttet Romerike Historielag.

§2.  Formål

Blaker og Sørum Historielag har som formål å fremme kjennskap til og interesse for historiske verdier og kulturminner i vårt virkeområde, informere om tidlige tiders liv og virke samt arbeide for å bevare våre kulturminner. 

§ 3. Medlemmer

Alle kan bli medlemmer av Blaker og Sørum Historielag gjennom innbetaling av medlemskontingent.  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år, blir automatisk strøket fra medlemslisten.  Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt for foregående år, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet. Laget har to former for medlemskap:

a. Personlig medlemskap.
Medlemmene har stemmerett på årsmøtet, er valgbare til alle typer verv og blir automatisk tilsluttet Romerike Historielag.
 
b. Støttemedlemmer.
Kan tegnes av skoler, firmaer/bedrifter, institusjoner og foreninger.
Støttemedlemmer har møte og talerett, men ikke stemmerett. is
 

§ 4. Årsmøte

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.  Styret sender ut innkalling til årsmøtet, med forslag til saksliste, senest 6 uker før møtet.  Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet og endelig saksliste med møtepapirer sendes ut senes 2 uker før årsmøtet. 

Møtepapirene legges ut på lagets hjemmeside og i møtelokalet. 
 
Når ikke annet er fastsatt i vedtektene, fattes alle vedtak med alminnelig flertall.
 
Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering med valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Beretning for siste periode
4.  Revidert regnskap for siste kalenderår
 
5.  Arbeidsplan for neste periode
6.  Kontingent for neste periode
7.  Budsjett for inneværende kalenderår
8.  Innkomne saker
9.  Valg
 
a.  Styre, bestående av leder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Leder velges for 1 år og styremedlemmene for 2 år.  2 styremedlemmer er på valg ved hvert. årsmøte.  Styret skal ha nestleder, sekretær og kasserer og konstituere seg selv. Varamedlemmene velges for 1 år, innkalles til alle styremøter og deltar i det løpende arbeidet.

b. Revisor
En revisor med vara velges for ett år.

c.  Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgperioden er 3 år og ett medlem er på valg hvert år. 
Normalt blir den som sitter i komiteen på tredje året, leder av valgkomiteen.
Styret foreslår medlemmene til valgkomiteen.

d.  Utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag.
Antallet bestemmes av regler fastsatt av Romerike Historielag.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte inn kalles av styret eller når minst 10 % av medlemmene krever det, Innkallingen skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er oppført i innkallingen.

§ 6. Styret

Styret har ansvaret for virksomheten mellom årsmøtene, skal sørge for at arbeidet skjer innenfor de rammene som er vedtatt av årsmøtet og nedfelt i lagets vedtekter og holde medlemmene orientert om virksomheten.
 
Lederen forplikter Blaker og Sørum Historielag med sin underskrift.

Styremøter innkalles så ofte leder finner det nødvendig eller når minst 2 styremedlemmer krever det.  Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer møter. Vedtak fattes med simpelt flertall og ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret oppnevner komiteer og utvalg etter behov og fastsetter mandat/retningslinjer for de oppgaver som skal løses.

§ 7. Regnskap

Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. I tillegg til resultatregnskapet, settes det opp en oversikt over lagets formue og gjeld.

§ 8. Vedtektsendringer

 Endring av disse vedtektene kan bare fortas av ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
 

§ 9. Oppløsning

Oppløsning av Blaker og Sørum Historielag kan bare behandles av ordinært årsmøte, og krever ¾ flertall.  Vedtaket må gjentas på etterfølgende ordinære årsmøtet. Det siste ordinære årsmøtet bestemmer hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv skal forvaltes.